Политика за защита на личните данни
Прозрачност при обработване на лични данни
Политика за поверителност
Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование
ДСГ-ДОКТОР.БГ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ
204860138
Седалище и адрес на
управление
с. Съдиево, пк. 8522, Община Айтос, ул.
Драва №2
Адрес за кореспонденция
с. Съдиево, пк. 8522, Община Айтос, ул.
Драва №2
Телефон
+359 (0) 899 859 909
E-mail
office@dsg-doctor.bg
Уебсайт
https://dsg-doctor.bg
Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:
Наименование
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на
управление
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан
Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан
Лазаров” № 2
Телефон
02 915 3 518
Уебсайт
www.cpdp.bg
ДСГ-ДОКТОР.БГ” ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или
„Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични
данни
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка
с използването на онлайн магазин https://dsg-doctor.bg и сключване на
договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679
(GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
- Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
- Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо
Администратора;
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на
вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни
предоставяте във връзка с използването на електронния магазин
https://dsg-doctor.bg и сключване на договор с дружеството, включително за
следните цели:
- създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при
използването на електронния магазин;
- индивидуализация на страна по договора;
- счетоводни цели;
- статистически цели;
- защита на информационната сигурност;
- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната
услуга.
- изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални
предложения при изразено от Вас желание;
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето
дружество
Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас
лични данни като клиенти, за следните цели:
- Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за
покупко-продажба от разстояние.
- Изпращане на информационен бюлетин на регистрираните потребители,
които са заявили, че желаят да го получават.
- Упражняване право на отказ или извършване на рекламация.
Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и
информация за следните цели и на следните основания:
- Индивидуализиращи данни (електронна поща, име, адрес, данни за
фактуриране, начин на плащане, телефонен номер и др.)
(2) Цел, за която се събират данните:
- Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към
него.
- Регистрация на потребител в електронния магазин
- Сключване на договор за покупко-продажба от разстояние
- Изпращане на поръчка
- Изпращане на информационен бюлетин
- Задължения свързани с направена поръчка
(3) Основание за обработка на личните Ви данни:
С приемането на Общите условия и регистрация в електронния магазин
или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на
договор, между Администратора и Потребителя се създава договорно
отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни чл. 6,
ал. 1, б) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. За краткост
наричан - GDPR.
- Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се
обработват във връзка с дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, а)
GDPR.
- Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната
информация от профилите Ви в Google+, Facebook и др.) ако ги използвате
при регистрация в електронния магазин.
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-
дълъг от съществуването на профила Ви в електронния магазин или до
изричното изискване за изтриването им от Ваша страна.
(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във
връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита
на правните интереси на Администратора при съдебни или
административни спорове с потребители на онлайн магазина, като
счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
(3) Администраторът ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на
данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно
задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или др.
(4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази
по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок,
който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил и
предоставените данни в електронния магазин направени като гост при
приключване на поръчката.
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да
продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички
цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си
за обработка чрез попълване на форма за оттегляне на съгласие или чрез
искане в свободен текст.
(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност
и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са
задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина,
Вашият акаунт ще бъде изтрит. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате
онлайн магазина и предлаганите продукти в него, като ще можете да
предоставите отново нужните данни при желание да направите нова
поръчка.
(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-
ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване,
е при успешното завършване на поръчката.
(5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на
личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
(6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на
обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този
момент.
Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора
потвърждение относно обработката на личните Ви данни, и можете по всяко
време да видите във Вашия профил (ако сте регистриран потребител),
данните, които обработваме за Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и
до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и
съхранението на личните Ви данни.
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните
лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът
си запазва правото да наложи административна такса, в случай на
повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните
лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в електронния
магазин или с отправяне на искане до Администратора.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на
част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има
задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от
посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били
събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на
данните и няма друго правно основание за обработването;
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни,
включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания
за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се
прилага спрямо Администратора;
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява
и обработва:
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено
в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо
Администратора;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да
предприемете следните стъпки:
- Да подадете заявка чрез изпращане на „Искане да бъда забравен“;
- Да се легитимирате като притежател на акаунта;
(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и
лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе
стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в
съответствие с чл.5
(5) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение
да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него
съдебни претенции или доказване на свои права.
Право на ограничаване
Чл. 10. (1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи
обработването на свързаните с Вас данни, когато:
- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на
Администратора да провери точността на личните данни;
- Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им
да бъде ограничено;
- Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или
защитата на свои правни претенции;
- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството
ще преустанови обработката вашите данни, но няма да премахне въведените
данни, които сте въвели в онлайн магазина.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или
обработването е необходимо за изпълнението на договора с
Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран
начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:
- да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в
четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
- да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни
към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
(2) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-
четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка
с използване на услугите на Администратора с искане по имейл.
Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира
относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано
коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били
разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази
информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно
големи усилия.
Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на
лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако
се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на
личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и
свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и
за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица
единствено и само ако това е предвидено в Закона за личните данни, (GDPR)
и други нормативни актове, изрично регламентиращи това действие.
Използване на бисквитки
Чл.16. (1) „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът
съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.
Нашият електронен магазин използва „бисквитки”, необходими за неговото
функциониране. Използваните бисквитки служат за разграничаване на
сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, за работа на
банера за съгласие с използваните бисквитки.
(2) Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите
както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай
няма да можете да ползвате пълнофункционално електронния магазин,
включително да правите регистрация и поръчки.
Лог файлове
Чл.17. Както повечето сайтове, така и електронния магазин събира данни в
лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате
(като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux,
Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници.
Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за
разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в
изпълнение на закона. Тази информация се пази на уебсървър.
Промени в политиката за поверителност
Чл.18. Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.
Потребителите са длъжни периодично да следят за актуалността на
политиката ни за поверителност.