ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
DSG-doctor.BG
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между
"ДСГ-доктор.БГ" ЕООД, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ или ТЪРГОВЕЦ и
потребителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ. Настоящият Документ представлява общите
условия или условията на ползване на https://dsg-doctor.bg/, които уреждат правилата за използването на
https://dsg-doctor.bg/, включително сключването на договор за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦ от този
електронен магазин.
ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:
1. Наименование на Търговеца: "ДСГ-доктор.БГ" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: с. Съдиево, пк. 8522, Община Айтос, ул. Драва №2
3. Адрес за упражняване на дейността: с. Съдиево, пк. 8522, Община Айтос, ул. Драва №2
4. Данни за кореспонденция: : с. Съдиево, пк. 8522, Община Айтос, ул. Драва №2
5. Вписване в публични регистри: № 204860138
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни :…………………..
(ако има)
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев
Гешов" 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg,
kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков"
№4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб
сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204860138
III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 3. Електронния магазин, представлява услуга на информационното общество по
смисъла на Закона за електронната търговия.
(Основните характеристики на Електронния магазин са следните:
(по желание)
Чл. 4. Търговецът предоставя, а Клиентите използват Електронния магазин, съгласно
параметрите, обявени на страницата на Електронния магазин на Търговеца в Интернет.
IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 5. (1) Цените в Електронния магазин са посочени в лева, с включен ДДС.
(2) Търговецът потвърждава получаването на плащане, чрез функционалността на
Електронния магазин или чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.
(3) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Търговецът не носи каквато и
да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други
допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата
транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на
клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.
(4) При избран от Клиента начин на плащане по направена поръчка: „плащане при доставка
(осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“), приеман от Търговеца,
Клиента поема разходите и условията за доставка и „наложен платеж“ на съответната
куриерска фирма. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката,
Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи при доставка.
V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН И ТЕХНИЧЕСКИ
СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към поръчките, за които се изисква
регистрация, така и за такива, направени без предварителна регистрация.
(2) За да използва пълнофункционално Електронния магазин, Клиентът следва да въведе
избрана от него парола за отдалечен достъп.
(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Клиента, чрез извършване на онлайн
регистрация в Електронния магазин на Търговеца в Интернет, съобразно посочената в нея и
настоящите общи условия процедура.
(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация" или
друго изявление в смисъл на съгласие, Клиентът декларира, че е запознат с тези общи
условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(5) Търговецът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо
на посочен от Клиента електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране
на регистрацията. Клиентът потвърждава регистрацията чрез електронна препратка в
писмото, с което е уведомен за извършената регистрация от Търговеца. След
потвърждаването се създава акаунт на Клиента.
(6) При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални
данни. Клиентът трябва своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си,
в случай на промяна.
(7) В случай че за регистрация на Клиента за ползване на Електронния магазин се използва
профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр
на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този
случай Търговецът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на
Клиента в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8. (1) Клиентите използват предимно интерфейса на Електронния магазин на Търговеца,
за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът между Търговеца и Клиента представлява настоящите общи условия,
достъпни на адрес https://dsg-doctor.bg/legal/tos.html, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(3) Страна по договора с Търговеца е Клиентът на Електронния магазин съгласно данните,
предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване
на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Търговеца.
(4) Търговецът включва в интерфейса на Електронния магазин, възможност за поправяне на
грешки при въвеждането на информацията, преди да бъде направена поръчката.
(5) Договорът се счита за сключен след получаването на допълнително потвърждение за
възможността за доставка на стоките по телефон или имейл от страна на Търговеца до
Клиента.
(6) За направената поръчка в Електронния магазин, Търговецът изрично уведомява
Клиента по подходящ начин чрез електронни средства.
(7) В случай, че Електронния магазин се използва без извършване на предварителна
регистрация от Клиентите, договорът се счита за сключен след получаването на
потвърждение от страна на Търговеца до Клиента за направената поръчка и допълнително
уведомяване по телефон или имейл за възможността за извършване на доставка. В този случай
настоящите общи условия важат наравно със случаите за извършване на покупка след
предварителна регистрация.
(8) Изявлението за сключване на договора, потвърждението за направена поръчка и
уведомяването за възможността за доставка, се смятат за получени, когато техните адресати
имат възможност за достъп до тях. Липсата на техническо средство или интернет от страна на
КЛИЕНТА след като е направил валидна поръчка, не са основание за освобождаване от
сключения договор.
(9) Търговецът има правото да не достави част или всички поръчани стоки от поръчката по
различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им
наличност. При всички случаи ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява за това Клиента чрез имейл или по
телефона. При това положение единствената отговорност на ТЪРГОВЕЦА е да върне
евентуално получената предварително цена на стоката.
Чл. 9. (1) Клиентът има право да използва Електронния магазин добросъвестно и по
предназначение.
(2) При използването на Електронния магазин, Клиентът не трябва да използва софтуер,
скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения
в ползването му от другите Клиенти.
(3) Клиентът се задължава да не използва Електронния магазин в противоречие с
приложимото законодателство.
Чл. 10. Клиентът осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Електронния
магазин.
Чл. 11. С оглед повишаване качеството на Електронния магазин, извършване на
профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Търговецът има
право временно да ограничи или преустанови достъпа до Електронния магазин.
Чл. 12. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно
Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Търговецът ще изпрати
данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиентите в момента на регистрацията.
(3) Търговецът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна
на адрес https://dsg-doctor.bg/legal/privacy.html Клиентът се съгласява с Политиката за защита на личните данни на
Търговеца.
(4) Клиентът се съгласява, че Търговецът има право да обработва личните му данни
съгласно Политиката му за защита на личните данни.
Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след заявяване на поръчка в Електронния
магазин, Търговецът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери
достоверността на всяко едно от обявените обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола,
Търговецът може да предостави автоматична възможност за възстановяване на достъпа до
профила, като се използва електронния адрес вписан от Клиента при регистрацията.
Чл.14. Всички изображения, поместени на Електронния магазин имат единствено цел да
създадат известна представа за предлаганата стока и е възможно да не да я представят точно.
Съответно е възможно някои от изображенията на стоките да не отговарят на външния вид на
съответната стока или да създадат грешно впечатление за предлаганата стока. Търговецът
няма да носи отговорност за такива несъответствия.
VI. ПОРЪЧКА
Чл.15. (1) Клиентът може да прави поръчки в Електронния магазин чрез добавянето на
желаните стоки в „Моята количка“ за покупки, следвайки стъпките, указани в Електронния
магазин.
(2) Всяка добавена в Моята количка“ стока, може да бъде купена, ако е налична. Добавянето
на стока, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката.
(3) Потвърждавайки автоматично поръчката през Електронния магазин, Търговецът
потвърждава доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка.
При наличие на поръчани допълнителни бройки от въпросния модел стоки, Търговецът
допълнително ще потвърди или откаже поръчката им в зависимост от наличните количества.
Регистрирането на поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.
(4) С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Търговеца да се свърже с него по
всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или
сключения договор.
(5) Търговецът има право да откаже да изпълни направената от Клиента поръчка, за което
следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност
или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно
никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
- неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
- осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по
сметка на Търговеца при онлайн плащания
- Търговеца не носи отговорност ако предоставените от Клиента данни в Електронния
магазин са непълни или грешни. В този случай всички разходи, включително
допълнителните, свързани с доставката до Клиента са за сметка на Клиента.
(6) Клиентът може да упражни правото си на отказ от договора сключен от разстояние в 14
дневен срок. Този срок започва да тече от датата на получаването на купената стока от
Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора,
сключен от разстояние с Търговеца на имейл office@dsg-doctor.bg или на посочените в Електронния
магазин телефони. Клиентът може да върне стоката(-ите) като попълни формуляр. В
този случай, пощенските разходи за връщането на закупената стока обратно на Търговеца са
за сметка на Клиента.
(7) Търговецът се задължава да възстанови платената цена по договор, сключен от разстояние,
от който Клиента се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е
получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната стока. Сумата ще бъде
възстановена на Клиента като се използва същото платежно средство, използвано от Клиента
при първоначалната трансакция, освен ако Клиента не е изразил изричното си съгласие за
използване на друго платежно средство.
(8) Търговецът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от
сключен договор до получаването на продадените стоки или до получаването на
доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам стоките, което
от двете събития настъпи по-рано.
(9) Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само
Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, при
положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока,
опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на
Търговеца запечатани. (10) При необходимост от връщане на сума, която е била платена с карта, връщането ще бъде
направено чрез възстановяваща операция по същият платежен инструмент на потребителя.
VII. СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
Чл.16. (1) Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
- при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар,
които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на
срока за упражняване правото на отказ;
- при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите
индивидуални изисквания;
- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или
имат кратък срок на годност;
- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да
бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се
смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца. Актуалните
Общи условия влизат в действие от момента, в който са публикувани в Електронния
магазин, поради което молим Клиентите периодично да проверявате съдържанието на
Общите условия.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 18. Достъпът до Електронния магазин се прекратява в случаите по чл. 9 от тези общи
условия;
Чл. 19. Търговецът има право да прекрати достъпа на Клиента до Електронния магазин, в
случай че установи, че предоставяните услуги се използват от Клиента в нарушение на
настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите
нравствени норми.
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 20. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма
да води до недействителност на целия договор.
Чл. 21. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на
този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 22. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл.23. Забранено е използване на изображение или информация от Електронния магазин или
вграждането им в други сайтове или интернет платформи от всякакъв вид, без изричното
писмено съгласие на Търговеца.
Чл. 24. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на 16.02.2022 г.